ODPRTO - Pravila nagradne igre »NEDELJSKI KVIZ«

Show menu

Pravila nagradne igre »NEDELJSKI KVIZ«

V skladu s temi pravili organizator Euromarkt Center d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Citycenter Celje - organizator), prireja v sklopu promocije Citycentra Celje nagradno igro »Nedeljski kviz« (v nadaljevanju nagradna igra).

1. člen

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju nakupovalnega središča Citycenter Celje facebook do preklica. Namen nagradne igre je promocija Citycentrovih družabnih omrežij in darilnega bona Desetak. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen

Nagradni sklad: 
  • Vsak teden 1 x darilni boni Desetak v vrednosti 40 eur

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pogoji nagradne igre. Zaposleni v Euromarkt Center d.o.o., vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do prireditelja družbe Euromarkt Center d.o.o. (pogodba, študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada razveljavi. Prav tako se razveljavi nagrada, v kolikor je ugotovljeno, da je izžrebani nagrajenec navedel napačne ali netočne podatke.

4. člen

Za nagrado se lahko potegujejo vsi, ki bodo od začetka objave do izteka posameznega tedenskega kroga nagradne igre izpolnili pogoje sodelovanja. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno napisati pravilen odgovor na tedensko nagradno vprašanje, ki bo objavljeno vsako nedeljo do preklica na facebook strani Citycentra Celje, in sicer na temo Desetaka in nakupovalnega središča Citycenter Celje ter slediti facebook strani Citycenter Celje. 

Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na facebook strani ter po e-pošti (v kolikor imajo na svojem profilu objavljen e-mail) in prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade. Organizatorju nagradne igre je vsak nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek, naslov stalnega bivališča in davčno številko.

5. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrad, ter za udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 

Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani Citycentra Celje. Po končani igri bodo na facebook strani Citycentra Celje na ogled imena nagrajencev. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih promocije in nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovi facebook strani.

6. člen

Pogoj za osebo, da se udeleži nagradne igre je, da soglaša s pravili nagradne igre ter obdelovanjem njenih osebnih podatkov skladno s temi pravili, vključno z objavo njegovih osebnih podatkov na način, kot je navedeno v nadaljevanju.

Podjetje Euromarkt Center d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana, kot pooblaščeni izvajalec nagradne igre za organizatorja nagradne igre tudi vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Citycenter Celje organizira nagradno igro »Nedeljski kviz«. Organizator bo ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e-naslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, obdeloval za izvedbo nagradne igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svoji facebook strani Citycenter Celje.

Euromarkt Center d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana in z njo povezana podjetja, obdelujejo zbrane osebne podatke za namene: za izvajanje nagradnih iger, izdajo nagrad, obračun dohodnine nagrajencev, za namene marketinškega obveščanja. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte. Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefon, davčna številka, elektronska pošta, podpis, rojstni datum, fotografija, starost. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre in z njim povezana podjetja obdelujejo za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe Euromarkt Center d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana, ali preko elektronske pošte nena.horvat@city-center.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. 

Organizator bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen neposrednega trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Uporabnik osebnih podatkov so uprava in oddelek marketinga organizatorja. Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, z izjemo javnim organom, katerim je podatke dolžan posredovati na podlagi veljavnih predpisov.

Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.

7. člen

Žrebanje dobitnikov nagrade bo izvedla 3-članska komisija za nadzor nagradne igre, in sicer vsak petek ob 12. uri. Ime dobitnikov nagrade bo objavljeno vsak petek, po 14. uri na Citycentrovi facebook strani. 

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 6. členu. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Zamenjava nagrajene osebe v nagradni igri z drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Dobitniki nagrad dovoljujejo fotografiranje koriščenja nagrad in objavo svojih fotografij v promocijske namene organizatorja.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. 

8. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojna komisija za nadzor nagradne igre, ki jo sestavljajo: Nena Horvat, Darja Lesjak in Gerlinde Tavčer. Pravila veljajo v času trajanja nagradne igre ter podelitve nagrad.

9. člen

Po 30 dneh od zaključenega posameznega nagradnega kroga zastara pravica do izdaje nagrade.

10. člen

Pravila veljajo od 3. 1. 2021 dalje. 

V Celju, dne 28. 12. 2020

EUROMARKT CENTER d.o.o 
Darja Lesjak, center manager