ODPRTO - Pravila nagradne igre »IŠČETE NOV STIL?«

Show menu

Pravila nagradne igre »IŠČETE NOV STIL?«

V skladu s temi pravili organizator Euromarkt Center d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Citycenter Celje - organizator), prireja v sklopu promocije Citycentra Celje nagradno igro »Iščete nov stil?« (v nadaljevanju nagradna igra).

1. člen

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju nakupovalnega središča Citycenter Celje Instagram od 8. 10. 2021 do 21. 10. 2021. Namen nagradne igre je promocija Citycentra Celje in njegovih družabnih omrežij. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen

Nagradni sklad: 7x darilni boni Desetak v skupni vrednosti 200 eur.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pogoji nagradne igre. Zaposleni v Euromarkt Center d.o.o., vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnegakoli razmerja do prireditelja družbe Euromarkt Center d.o.o. (pogodba, študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada razveljavi. Prav tako se razveljavi nagrada, v kolikor je ugotovljeno, da je izžrebani nagrajenec navedel napačne ali netočne podatke.

4. člen

Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od 8. 10. 2021 (od začetka objave) do 21. 10. 2021 izpolnili pogoje sodelovanja. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno napisati pravilen odgovor na nagradno vprašanje in slediti profilu Citycenter Celje.

Nagrajenci bodo na dan žreba objavljeni na Instagram profilu ter v zasebnem sporočilu prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade.

5. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrad, ter za udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Citycentra Celje. Po končani igri bodo na Instagram profilu Citycentra Celje na ogled imena nagrajencev. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih promocije in nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovem Instagram profilu.  

6. člen

Pogoj za osebo, da se udeleži nagradne igre je, da soglaša s pravili nagradne igre ter obdelovanjem njenih osebnih podatkov skladno s temi pravili, vključno z objavo njegovih osebnih podatkov na način, kot je navedeno v nadaljevanju.

Podjetje Euromarkt Center d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, kot pooblaščeni izvajalec nagradne igre za organizatorja nagradne igre tudi vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Citycenter Celje organizira nagradno igro »Iščete nov stil?«. Organizator bo ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e-naslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, obdeloval za izvedbo nagradne igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svojem Instagram profilu Citycenter Celje.

Euromarkt Center d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana in z njo povezana podjetja, obdelujejo zbrane osebne podatke za namene: za izvajanje nagradnih iger, izdajo nagrad, obračun dohodnine nagrajencev, za namene marketinškega obveščanja. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte. Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefon, davčna številka, elektronska pošta, podpis, rojstni datum, fotografija, starost. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre in z njim povezana podjetja obdelujejo za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe Euromarkt Center d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, ali preko elektronske pošte nena.horvat@city-center.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. 

Organizator bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen neposrednega trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Uporabnik osebnih podatkov so uprava in oddelek marketinga organizatorja. Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, z izjemo javnim organom, katerim je podatke dolžan posredovati na podlagi veljavnih predpisov.

Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.

7. člen

Žrebanje dobitnikov nagrad bo izvedla 3-članska komisija za nadzor nagradne igre, in sicer v četrtek, 21. 10. 2021, po 12. uri. Imena dobitnikov nagrad bodo objavljena na Citycentrovem Instagram profilu. 

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 6. členu. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Zamenjava nagrajene osebe v nagradni igri z drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Dobitniki nagrad dovoljujejo fotografiranje koriščenja nagrad in objavo svojih fotografij v promocijske namene organizatorja.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. 

8. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojna komisija za nadzor nagradne igre, ki jo sestavljajo: Nena Horvat, Darja Lesjak in Gerlinde Tavčer. Pravila veljajo v času trajanja nagradne igre ter podelitve nagrad.

9. člen

Po 10. 11. 2021 zastara pravica do izdaje nagrade.

10. člen

Pravila veljajo od 8. 10. 2021 dalje. 

V Celju, dne 4. 10. 2021

EUROMARKT CENTER d.o.o 
Darja Lesjak, center manager